Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla sklepu internetowego w serwisie „ciemniej.pl”;

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www. ciemniej.pl, którego częścią jest Sklep Internetowy, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym będącym częścią Serwisu ciemniej.pl;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy „Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod numerem NIP: 7171451641, numer REGON: 061623417 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ciemniej.pl;

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy, działający pod www. ciemniej.pl, prowadzony jest przez firmę “Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze, NIP: 7171451641, REGON 061623417.

Sklep prowadzi działalność pod adresem: ”Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie serwisu www.ciemniej.pl.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www. ciemniej.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

2.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

2.4. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • a) przedmiotu zamówienia,
 • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • c) wybranej metody płatności,
 • d) wybranego sposobu dostawy,

2.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

2.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, która potwierdza złożenie Zamówienia.

2.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

2.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

2.11. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia, jeśli w przeciągu trzech dni roboczych klient nie dokona zapłaty za towar.

 

 1. Rejestracja użytkownika

3.1 Klient może dokonać rejestracji w serwisie poprzez utworzenie konta użytkownika – w tym celu należy dokonać rejestracji konta na stronie internetowej www.ciemniej.pl i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.2 Prawidłowa rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.

3.3 Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: www. ciemniej.pl /polityka-prywatnosci.

3.4 Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta sklepu internetowego ciemniej.pl ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, co może zrobić również w panelu użytkownika.

3.5 Klient w dowolnym momencie i bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego ciemniej.pl.

3.6 Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego ciemniej.pl, Klient może złożyć na adres mailowy biuro@ciemniej.pl .  Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 1. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dokładamy wszelkich starań, aby termin realizacji i wysyłki zamówienia był jak najszybszy.  Termin wysłania przez nas zamówienia wynosi od 1 do 7, a w przypadku trwania promocji do 14 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Prawie wszystkie zamówienia wysyłamy w przeciągu 72 godzin od jego złożenia, tylko w wyjątkowych przypadkach ich realizacja może się przedłużyć.

4.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są dokładnie określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych produktów. Całość zapłaty klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych produktów i kosztu dostawy. Przy zakupach o wartości minimum 500 PLN (po uwzględnieniu udzielonych przez Sklep ewentualnych rabatów), koszt wysyłki na terytorium Polski pokrywa sprzedawca, wyłączając opcję ,,za pobraniem”. W opcji ,,za pobraniem” przesyłka jest zawsze płatna.

4.4 Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.

4.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany adres e-mail potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT lub faktury elektronicznej.

 

 1. Faktury elektroniczne

5.1. Z tytułu zakupu towaru zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana faktura VAT. Zawierając Umowę sprzedaży oraz akceptując postanowienia Regulaminu Sklepu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

5.2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Niezależnie od zdania poprzedzającego, zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza zarówno prawa Sklepu do wystawiania jak i prawa Klienta do żądania przesłania faktur w wersji papierowej.

5.3. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury w wersji papierowej za pośrednictwem poczty internetowej na adres mailowy: biuro@ciemniej.pl niezwłocznie po dokonaniu zamówienia lub wypełniając pole „uwagi” w trakcie składania zamówienia. Sklep zobowiązuje się przekazać fakturę w formie papierowej na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

5.4. Sprzedawca zobowiązuje się wystawiać faktury w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści w formacie PDF (Portable Document Format). Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sklepu.

5.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności jeżeli jest to konsekwencją podania przez Klienta nieprawidłowego/nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty dostępu do wskazanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny Klienta, wiadomości do której załączona została faktura elektroniczna jako „spam”; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna lub braku dostępu Klienta do połączenia internetowego. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za błędnie wskazane dane Klienta, podczas rejestracji do wystawienia faktury VAT.

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

 • a) przelewem tradycyjnym
 • b) za pomocą formuły płatności odroczonej „Kup z Twisto”
 • c) iMoje – szybkie i bezpieczne płatności internetowe

“Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze

nr konta: 02 8734 0008 0040 0102 3000 0010

 • d) przy odbiorze, w wypadku wybrania przesyłki za pobraniem.

6.3 Klient może wybrać sposób wysyłki towaru:

Wysyłka oraz koszty dostawy na terenie Polski:

PRZEDPŁATA:

Do 2kg – 20,00 PLN

Do 5kg – 25,00 PLN

Do 10kg – 50,00 PLN

ZA POBRANIEM:

Do 2kg – 28,00 PLN

Do 5kg – 33,00 PLN

Do 10kg – 58,00 PLN

Przy zakupach o wartości minimum 500 PLN, dostawa jest darmowa, wyłączając opcję ,,za pobraniem”. W opcji ,,za pobraniem” przesyłka jest zawsze płatna.

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: biuro@ciemniej.pl; lub pocztą tradycyjną na adres: “Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. Skutki odstąpienia od umowy

7.5.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5.2. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7.5.3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.5.4. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5.5. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy.

7.5.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.5.7. Adres na który Klient dokonuje zwrotu towarów to:
“Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

8.2. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

8.3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • 3.1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • 3.2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • 3.3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • 3.4. Żądać usunięcia wady

8.4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres biuro@ciemniej.pl, pocztą tradycyjną na adres: “Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze.

8.5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres “Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze.

8.6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

8.7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: biuro@ciemniej.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: “Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze. Rob – Lux zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.8. W przypadku konieczności zwrotu produktu Klient powinien przesłać przedmiot na adres Sklepu: www. ciemniej.pl, “Rob – Lux” Robert Sawicki, ul. Nadrzeczna, nr 172B, 24-310 Karczmiska Pierwsze. Koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8.9. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

9.2. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj.

9.3. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

9.4. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

9.5. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy “Rob – Lux” Robert Sawicki, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, w przypadku braku rozwiązania polubownego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy “Rob – Lux” Robert Sawicki a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.